İpotek Hakkında Aklınıza Takılanlar – Açıklamalı Anlatım

İpotek Nedir ? 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre ipotek hâlen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak, ipotekle güvence altına alınabilir. İpoteğe konu olacak taşınmazın, borçlunun mülkiyetinde bulunması gerekmez. Buradan anlaşılacağı üzere taşınmazın sahibinin muvaffaktı ile ilgili finansal kurum veya kişiler lehine tapu kütüğünde ipotek tesisi yapılabilir. İpotek Nasıl Kurulması ve Sona Erer ?  Kuruluşu, miktarı belirli olmayan veya değişebilen alacaklar da, belli rehin derecesine yerleştirilir ve tescilden sonra alacak miktarında meydana gelecek değişmelere bakılmaksızın sırasını korur. Tapu memuru istem üzerine alacaklıya ipoteği gösteren bir belge verir. Sadece tescilin yapıldığını ispata yarayan bu Devamı … Read More …