Evval Cadde Plaza, No 183, Beylikdüzü / İstanbul
+0 212 672 94 49
info@muratergin.net

10 Soruda Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

Mergin Danışmanlık ve Gayrimenkul Varlık Yönetimi

10 Soruda Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

DASK is a real estate insurance system in Turkey, that is meaning rebuild cost of property (flat, store, mansion, villa and the more type of real estate). Below, you will find all the details about it. 

Hangi Tür Gayrimenkullerde Zorunlu Deprem Sigortası Yapılır ?

Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya sağlanan kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tâbidir.

Hangi Tür Gayrimenkullerde Zorunlu Deprem Sigortası Yapılmaz

Kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar ile 634 sayılı Kanun kapsamında olsalar dahi tamamı ikamet dışı amaçlarla kullanılan binalar zorunlu deprem sigortasına tâbi değildir.

Riskli Yapılarda Durum Nedir ?

Kurum, mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binaları sigortalamama hakkına sahiptir. Kurum, taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binaları sigortalamaz. Bu tespitin yapıldığı binaların listesi Kurum tarafından ilgili idareye gönderilir.

Su ve Elektrik Aboneliklerinde Sigorta Zorunlumudur ?

Zorunlu deprem sigortasının kapsamına giren binalar ve bağımsız bölümlerle ilgili olarak yaptırılan su ve elektrik abonelik işlemlerinde, zorunlu deprem sigortasının varlığı ilgili kuruluşça kontrol edilir. Bu kontrol, gerektiği hâlde, Kurum tarafından elektronik ortamda sağlanan bilgi ve olanaklar ile yapılabilir.

Zorunlu Deprem Sigortasından Dairemin Piyasa Değerini Alabilirmiyim ?

Zorunlu deprem sigortası sadece kat mülkiyeti kanuna tabi bağımsız bölümleri veya mesken olarak inşaa edilmiş binaları kapsamakta olup yapı maliyetleri kurum tarafından temin edilmektedir. Yapı maliyetleri beyan edilen alan ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından her sene yenilenen birim maliyet listesine göre belirlenir.

Sigorta Primleri Nasıl Tespit Edilir ?

Sigorta primlerinin tespitinde; binanın yüzölçümü, inşaat türü ve kalitesi, binanın üzerinde bulunduğu arazinin zemin özellikleri, deprem riski ve benzeri unsurlar değerlendirilir.

Sigorta Hangi Tür Afetleri Kapsar ?

Sigorta şirketlerince teminat verilememesi durumunda deprem, sel, yer kayması, fırtına, dolu, don, çığ düşmesi ve benzeri doğal afetler için kamu yararı açısından gerek görülmesi hâlinde sigortacılık ilkeleri gözetilerek Kurum tarafından sigorta veya reasürans teminatı verilebilir.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu Kimlerden Oluşur ?

Yönetim Kurulu,
Müsteşarlıktan,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından,
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından ve
Sermaye Piyasası Kurulundan en az genel müdür yardımcısı düzeyinde birer üye, Birlik
ve Yükseköğretim Kurulu tarafından önerilecek üçer aday arasından belirlenecek birer üye
ile teknik işleticinin temsilcisi bir üyeden oluşur.

Yönetim Kurulunun Görevleri Nelerdir ?

  • Kurumun iş ve işlemlerine ilişkin çalışma planını düzenlemek.

  • Tazminat ödemelerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ile tazminat ödemelerinin en

    kısa sürede yapılmasını sağlamak.

  • Risk paylaşımı, reasürans ve retrosesyon planını onaylamak.

  • Kurum varlıklarının yatırıma yönlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek.

  • Halkla ilişkiler, tanıtım ve eğitim kampanyaları yapılmasına karar vermek.

  • Pazarlamaya ilişkin usul ve esasları belirlemek.

  • Kurumun faaliyetleri hakkında Bakana ve Müsteşarlığa bilgi vermektir.

Sigorta Primi Ödemekle Yükümlü Olanlar Nasıl Tespit Edilir ?

Mülkiyet ve irtifak hakkı sahipleri kurum tarafından tespit edilir. Mahallî idareler dâhil kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, sigorta yükümlülerinin saptanmasına ve izlenmesine yönelik olarak Kurum tarafından kendilerinden istenecek bilgileri belirli aralıklarla ve düzenli olarak vermek zorundadır. Bu konudaki bilgi paylaşımı, gerektiği hâlde, elektronik ortamda yapılabilir.

Kind Regards

Murat ERGİN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir