Bina Yöneticisi Nasıl Atanır, Görevleri ve Sorumlulukları Nelerdir ?

Yönetici Atanması : Kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri (PROFESYONEL GAYRİMENKUL YÖNETİCİSİ) bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir. Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir. Anagayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici durumundadır. Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır. (%51) Yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden atanır; eski yönetici tekrar atanabilir. Fortune Dergisi – Röportaj Kat malikleri anagayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa, o geyrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden Devamı … Read More …

Kamulaştırma Sürecinde Değer Tespiti Nasıl Yapılır

Kamulaştırma davalarında en çok bilinen yanlışlardan biri kamulaştırma bedelinin tapudaki kayıtlı değer yada emlak vergisine esas değer üzerinden yapılacağı öngörüsüdür. Kamulaştırma davalarında mahkeme tarafından belirlenecek bilirkişi heyeti değerleme günündeki piyasa rayiç değeri üzerinden hazırlanacak rapor ile tespit işlemi yapılmalıdır. Bu değeri belirlemek için bilirkişi heyeti kurularak işlemler yapılmaktadır. Kamulaştırma kanuna göre değer tespiti yapılacak gayrimenkulün aşağıdaki nitelikleri göz önüne alınmalıdır. Cins ve nevini, Yüzölçümünü. Kıymetini ektileyebilecek bütün nitelik ve unsarlarını ve her unsurun ayrı ayrı değerini, Varsa vergi beyanını, Kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini, Arazilerde, taşınmaz mal veya kaynağın kamulaştırma tarihindeki mevkii ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirini. Arsalarda, Devamı … Read More …

Profesyonel Gayrimenkul Yöneticiliği Hakkında Merak Edilenler

Profesyonel gayrimenkul yöneticiliği son dönemde oldukça fazla talep gören bir meslek kolu haline gelmiştir. Bu sistemde başarılı olabilmek için aşağıda belirtilen başlıkları bilmeniz gerekmektedir. Temel Tanımlar  Anagayrimenkul: Kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütününe denir. Bağımsız bölüm: anagayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup, bu kanun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerine denir. Eklenti: bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerlere denir. Kat mülkiyeti: bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına denir. Kat maliki: bu hakka sahip olanlara denir. Ortak yerler: Anagayrimenkulün bağımsız bölümleri dışında kalıp, korunma ve ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarıyan Devamı … Read More …

Devre Mülk Hakkında Bilinmesi Gerekenler

DEVRE MÜLK NEDİR? Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapının ortak maliklerinden her biri lehine yılın belli dönemlerinde  müşterek mülkiyet payına bağlı haktır. Bu hakka devre mülk hakkı denir. Aksi resmi senette kararlaştırılmadıkça devre mülk hakkının bağlı olduğu pay, devrelerin sayı ve süreleri esas alınarak eşit bir biçimde belirlenir. Devre mülk hakkı ancak mesken nitelikli, kat mülkiyetine veya kat irtifakına çevrilmiş yahut müstakil yapılarda kurulabilir. Devre mülk üzerinde bu hakla bağdaşan ayni haklar tesis edilebilir. Devre mülk hakkı bağlı olduğu müşterek mülkiyet payına bağlı olarak devir ve temlik edilebilir ve mirasçılara geçer. Devre mülk hakkının yılın belirli dönemlerine ayrılması ve 15 günden daha az süreli olmaması gerekir. Devamı … Read More …

İpotek Hakkında Aklınıza Takılanlar – Açıklamalı Anlatım

İpotek Nedir ? 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre ipotek hâlen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak, ipotekle güvence altına alınabilir. İpoteğe konu olacak taşınmazın, borçlunun mülkiyetinde bulunması gerekmez. Buradan anlaşılacağı üzere taşınmazın sahibinin muvaffaktı ile ilgili finansal kurum veya kişiler lehine tapu kütüğünde ipotek tesisi yapılabilir. İpotek Nasıl Kurulması ve Sona Erer ?  Kuruluşu, miktarı belirli olmayan veya değişebilen alacaklar da, belli rehin derecesine yerleştirilir ve tescilden sonra alacak miktarında meydana gelecek değişmelere bakılmaksızın sırasını korur. Tapu memuru istem üzerine alacaklıya ipoteği gösteren bir belge verir. Sadece tescilin yapıldığını ispata yarayan bu Devamı … Read More …

Dairenizi Hangi Amaçlar İçin Kullanamazsınız ?

  Gayrimenkul Geliştirme Akademisi Eğitmeni Murat ERGİN Tarafıma çok sayıda soru gelen konu başlıklarından biri de dairelerinizi konut dışından hangi alanlarda kiraya veremeyeceğiniz. Ya da dükkan gibi ticari gayrimenkulleri hangi amaçların dışında kullanamayacağınızdır. Bütün bu bilgileri bu yazının içerisinde bulabilirsiniz. Tapu kayıtlarında mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler kurulamaz; kat maliklerinin buna aykırı sözleşmeleri hükümsüzdür; dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmayan muayenehaneler bu hükmün dışındadır. Ayrıca mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde, sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri fırın, lokanta, Devamı … Read More …

Şehircilik ve İmar Uygulamaları Kılavuzu ve Ders Notları – İndirme İmkanı Mevcuttur.

Şehircilik ve İmar Uygulamaları Kılavuzu ve Ders Notları içinde yapılaşma süreci hakkında bir çok bilgiyi detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. Ayrıca kılavu bilgisayarınıza indirerek her yerde okuyabilirsiniz. SAYFANIN EN ALTINDA BULUNAN LİNKTEN İNDİREBİLİRSİNİZ  Kılavuz içeriğinde aşağıda belirtilen başlıklara ulaşabilirsiniz. Parsel ve Ada Kavramı İmar Planı Türleri Plan Notu Lejand Plan Raporu Planların Hazırlanması ve Yürürlüğe Konulması İmar Planlarında Bakanlığın Yetkisi  Yapı Rushatı ve Alınması İçin Gerekli Belgeler Ruhsat Alma Şartları Köylerde Yapılacak Yapıların Mevzuatı Ruhsat Müddeti Ruhsat Yenileme Kazanılmış Haklar Ruhsata Tabi Olmayan Yapılar Yapı Kullanma izni ve daha birçok başlık bu kılavuzun içindedir. Ekran Görüntüsü 1  Ekran Görüntüsü 2 Ekran Devamı … Read More …

Bloomberg HT – Günden Kalanlar Programı Buse Biçer – Gayrimenkul Eğitmeni Murat Ergin Soruları Yanıtlıyor

Gayrimenkul Geliştirme Akademisi Eğitmeni Murat Ergin Bloomberg HT televizyonuna Yaz Dönemi Gayrimenkul Fiyat Endeksini ve Emlak Piyasası Hakkında İleriki Dönemlere Ait Görüşlerini Bu Videoda Anlatıyor. İzlerseniz Seviniriz. Video – Murat Ergin Ekran Görüntüsü 1 Ekran Görüntüsü 2 Ekran Görüntüsü 3 Ekran Görüntüsü 4 Ekran Görüntüsü 5  

İmar ve Tapu Kanunu Değişiyor – İŞTE O DEĞİŞİKLİKLER

Kanun teklifi meclise sunuldu. Kabul edilmesi halinde tapu ve imar işlemlerinde çok sayıda değişikler olacaktır. Değişikliklerin neler olduğunu ve diğer detayları bu yazının içinde bulabilirsiniz. Bu kanun teklifi çok sayıda değişiklikler getirmiştir. İŞTE O DEĞİŞİKLİKLER Tapu uygulamalarında bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması ve teknolojik gelişmeler sonucu işlevsiz halde bulunan uygulamaların kaldırılması ile yurtiçinde ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın tapu işlemlerine hız kazandırılması amaçlanmaktadır. Süresini dolduran ipoteklerin malikin talebiyle terkini sağlanarak tapu sicilinin düzenli tutulmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Kat Mülkiyeti Kanununda yapılan değişiklikle; maliklerin tapuları ile oturdukları bağımsız bölüm numaralarının çeşitli hatalar nedeniyle farklı olması durumlarında bunların düzeltilmesi yoluna gidilerek yaşanan sıkıntıların önüne Devamı … Read More …

Brüt ve Net Alan Tespiti Nasıl Yapılır

GİRİŞ İnşaat projelerinde, daireler pazarlanırken net alan ile brüt alan arasında oldukça fazla farkın olması yatırımcıyı kandırmaya yönelik bir faaliyet olarak bazı durumlarda karşımıza çıkmaktadır. Bu gibi durumların tespitinin nasıl yapılacağını bu yazının içerisinde bulabilirsiniz. BAĞIMSIZ BÖLÜM NEDİR ? İlk olarak mevcut tapunuz kat irtifak veya kat mülkiyet tapusu niteliğinde ise bağımsız bölümün kavramını açıklamak gerekmektedir. Kat mülkiyeti kanunu’na göre, anagayrimenkulun ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya müsait bağımsız mülkiyete konu olabilen bölümlerdir. Bağımsız bölüm tanımı içine daire, işyeri, ofis, büro, çatı arası piyesli mesken vb. nitelikte taşınmazlar girebilmektedir. Ayrıca bağımsız bölüme sahip tapuların niteliği kat irtifak veya kat mülkiyet tapusu olup Devamı … Read More …

Şehir Planlama ve Kentsel Dönüşüm Hakkında Bilinmesi Gereken Kavramlar

Bu yazının içeriğinde şehir planlama, arsa geliştirme, imar planları okuma, imar barışı ve kentsel dönüşüm sürecinde bilinmesi gereken kavramlar açıklanmıştır. Her bir kavram oldukça büyük öneme sahiptir. Bu kavramlar gayrimenkul yatırımlarının temelini oluşturmaktadır.  Merkezi iş alanı: İmar planlarında yönetim, turizm, sosyal kültürel ve ticari amaçlı yapılar için ayrılmış kentin merkezinde kalan bölgedir. Bu bölgede yönetimle ilgili idari tesis alanları, iş hanı, çarşı, çok katlı mağaza, banka gibi ticaret ve finans tesis alanları, turizm tesis alanları, sosyal kültürel tesis alanları, ibadet yerleri, park ve benzeri yeşil alanlar, spor alanları kamuya ve özel sektöre ait eğitim ve sağlık tesisleri alanları, kamuya ve özel Devamı … Read More …

Yabancılara Satış ve Vatandaşlık Süreci Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Yabancı uyruklu gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde gayrimenkul edinimi ve vatandaşlık kazanımı hakkındaki detaylı bilgileri bu yazıda bulabilirsiniz. Kısa bir özet geçmek gerekirse ilk olarak, • Alınacak gayrimenkulün seçimi ve anlaşma sağlanması, • 250.000 USD (Amerikan Doları) bedelinde ekspertiz raporu hazırlanması, • Tapu müdürlüğüne satış için başvuru yapılması ve tapu alınması, • Nüfus müdürlüğüne vatandaşlık kazanımı başvuru sürecinden oluşmaktadır. Ekspertiz Raporu Sonrası Tapuya Başvuru Süreci Taşınmaz maliki veya yetkili temsilcisinin, Tapu Müdürlüğü’ne ön başvuru yapması gerekir. (Ön başvurular öğle tatilinden önce, Tapu Müdürlüğü’nde sıra numarası alınarak yapılmalıdır.) Tapu Başvurusu İçin Gerekli Belgeler • Taşınmazın Tapu Senedi Belgesi veya köy/mahalle, ada, parsel, Devamı … Read More …

Yeni Yargı Reformunun Gayrimenkul Sektörüne Etkileri

Açıklanan yargı reformu metnine göre gayrimenkul işlemlerine dayalı davaları etkileyecek çeşitli kararların alınabileceği belirtilmiştir. Bunların başında ihitisas gerektiren çevre, imar ve enerji gibi alanlarda özel mahkemeler kurulacaktır. Uzmanlık gerektiren bu alanlar kendi içinde çok geniş bir mevzuat sistemine sahiptir. Buna benzer bir mahkeme türü de halen akif olan ve hukuk mahkemeleri sınıfındaki kadastro mahkemeleridir. Bu tür mahkemelerde hakimin tamamen bu konulara odaklanması ve uzmanlaşması dava sürecini oldukça pozitif etkileyecektir. İmar planlarındaki dava sürecindeki yetkili mahkemeleri aşağıda görebilirsiniz. İmar Planlarına İtiraz Süreci Üst mahkeme pozisyonunda olan danıştayın iş bölümü mevzuatında imarla ilgili çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre Danıştay 6. Dairesi aşağıdaki Devamı … Read More …