Site veya Bina Tarafından Alınan Kararlara İtiraz / Mahkeme Süreci

Site veya binanızda sizin itirazına rağmen yada toplantıda olmamanıza rağmen alınan kararlara itiraz süreçlerini bu yazı içeriğinde bulacaksınız.

Yapılacak itirazlar 634 sayılı kat mülkiyeti kanununda acıkça belirtilmiştir. Anagayrimenkul (bina/site) kat malikleri kurulu tarafından, sözleşme, yönetim planı ve kanun hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetilir.

Yönetim işlemi kat malikleri kurulu, sözleşme, yönetim planı ve kanun hükümleri ile yapılacağı açık bir şekilde belirtilmiştir.

Bütün kat malikleriyle, yönetici, denetçiler ve kat malikleri kurulunun kararlarına uymakla yükümlüdürler. Ayrıca, binanın  kullanılmasından veya yönetiminden dolayı kat malikleri arasında, yöneticiler ile denetçiler arasında, denetçilerle yöneticiler arasında çıkan anlaşmazlıklar, kat malikleri kurulunca çözülür ve karara bağlanır.

Buna göre bina veya sitenizde alınan kararlara itiraz hakkınız ilk olarak dilekçe yolu ile kat malikleri kuruluna yapılmalıdır.

Bunlara ek olarak, kat malikleri kurulu kararları (1) den başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan her sayfası noter mühüriyle tasdikli bir deftere yazılarak, toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır; karara aykırı oy verenler bu aykırılığın sebebini belirterek imza koyarlar. Eğer toplantı sonuç tutanağı elinize ulaşmadığı takdirde sonuç tutanağını talep edebilirsiniz.

Kat malikleri kurulu başvurunuza rağmen anlaşmazlıkları sonuca bağlayamaz ise hakimin müdahalesini isteyebilirsiniz.

Buna göre, kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ve aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir.

  Hakim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim planına ve bunlarda bir hüküm yoksa, genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine göre derhal kararını verir ve bunun, tesbit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebliğ eder.

Murat ERGİN
(Emlak Eğitmeni)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir