Evval Cadde Plaza, No 183, Beylikdüzü / İstanbul
+0 212 672 94 49
info@muratergin.net

Yeni Yargı Reformunun Gayrimenkul Sektörüne Etkileri

Yeni Yargı Reformunun Gayrimenkul Sektörüne Etkileri

Açıklanan yargı reformu metnine göre gayrimenkul işlemlerine dayalı davaları etkileyecek çeşitli kararların alınabileceği belirtilmiştir. Bunların başında ihitisas gerektiren çevre, imar ve enerji gibi alanlarda özel mahkemeler kurulacaktır. Uzmanlık gerektiren bu alanlar kendi içinde çok geniş bir mevzuat sistemine sahiptir. Buna benzer bir mahkeme türü de halen akif olan ve hukuk mahkemeleri sınıfındaki kadastro mahkemeleridir. Bu tür mahkemelerde hakimin tamamen bu konulara odaklanması ve uzmanlaşması dava sürecini oldukça pozitif etkileyecektir. İmar planlarındaki dava sürecindeki yetkili mahkemeleri aşağıda görebilirsiniz.


İmar Planlarına İtiraz Süreci


Üst mahkeme pozisyonunda olan danıştayın iş bölümü mevzuatında imarla ilgili çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre Danıştay 6. Dairesi aşağıdaki konu başlıkları ile sorumludur.

  • İmar Kanunu ile diğer kanunlar ve ilgili mevzuata göre her tür ve ölçekteki planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması, arsa ve arazi düzenlenmesi, ifraz ve tevhit işleri, imar durumu, ruhsat ve kamulaştırma işlemlerine karşı plan ile birlikte veya müstakilen tesis edilen işlemlerden,

  • Çevre (proje süreci dâhil), boğaziçi, eski eser, gecekondu, kıyı ve turizm, mevzuatının uygulanmasından,

  • İmar Kanunu ile diğer kanunlar ve ilgili mevzuat uyarınca tesis edilen, mühürleme, durdurma, yıkım kararları ile bunlara ilişkin olarak verilen para cezaları ve bu cezaların tahsili amacıyla tesis edilen işlemlerden,

  • Afet işlerine ilişkin mevzuattan,

  • İmar mevzuatının uygulanmasından doğan hizmet kusuru veya kusursuz sorumluluk esaslarına dayanan deprem, heyelan ve diğer tabii afetler sonucu ortaya çıkan zararların tazmini isteminden  kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler denilmiştir.Ayrıca yargı reform strateji belgesinde yeni bir adliye mimarisi anlayışı geliştirilmesi planmaktadır. Duruşma salonla­rının adliye içerisindeki konumu, dizaynı ile çalışma mekânlarının tasarımının işlevselliği geliştirecek ve erişimi kolaylaştıracak bir bakış açısıyla ele alınma­sı gerektiği belirtilmiştir.

Ek olarak, özellikle büyük adliyelerde buna olan ihtiyaç daha çok ön plana çıkmaktağı, yekpare büyük yapılar karmaşa ve düzensizlik görüntüsü verdiği ifade edilmiştir. Bu nedenle farklı bloklardan oluşan (savcılık, hukuk mahkemeleri, ceza mahkemeleri gibi) yapılara ihtiyaç bulunmaktadır. Bundan hare­ketle farklı tip ve büyüklükte projeler geliştirilmesi ve uygulanması planlanmıştır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir